Veřejná zakázka: Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM1, OS4, BV6

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 272
Systémové číslo: P18V00000008
Evidenční číslo zadavatele: 83/2018
Datum zahájení: 13.02.2018
Nabídku podat do: 02.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM1, OS4, BV6
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM1, OS4, BV6 (dále jen „RP“) bude zpracován dle zadání, které je součástí Územního plánu Třeboň (schváleného Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012 pod číslem usnesení 178/2012-21 s nabytím účinnosti 29. prosince 2012).
RP bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění a vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území, v rozsahu stanoveném dle zadání, jež je součástí textové části Územního plánu Třeboň (vydaný opatřením obecné povahy dne 14.12.2012 s nabytím účinnosti dne 29.12.2012).
Sjednané dílo bude zpracováno ve vyhotovení: 1 paré pro návrh RP podle ust. § 65 stavebního zákona, 1 paré pro upravený a posouzený návrh RP podle ust. § 67 stavebního zákona, 3 paré finální dokumentace RP pro vydání. Každá verze územně plánovací dokumentace bude obsahovat papírovou podobu a el. podobu ve formátu PDF, textová část ve formátu .docx, na elektronickém nosiči (CD, DVD), finální dokumentace bude odevzdána rovněž ve formátu georeferencovaných rastrů a ve vektorových formátech topologicky čistých (tzn. bez nedotahů, přetahů, krátkých úseček apod.) ve formátech ESRI (.shp či .gdb) nebo standartních CAD formátech (.dwg, .dgn či .dxf).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 820 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky