Veřejná zakázka: Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 297
Systémové číslo: P18V00000033
Evidenční číslo zadavatele: 436/2018
Datum zahájení: 29.06.2018
Nabídku podat do: 19.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6 (dále jen „RP“) bude zpracován dle zadání, které je součástí Územního plánu Třeboň (schváleného Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012 pod číslem usnesení 178/2012-21 s nabytím účinnosti 29. prosince 2012).
RP bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění a vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území, v rozsahu stanoveném dle zadání, jež je součástí textové části Územního plánu Třeboň (vydaný opatřením obecné povahy dne 14.12.2012 s nabytím účinnosti dne 29.12.2012).
Sjednané dílo bude zpracováno ve vyhotovení: 1 paré pro návrh RP podle ust. § 65 stavebního zákona, 1 paré pro upravený a posouzený návrh RP podle ust. § 67 stavebního zákona, 3 paré finální dokumentace RP pro vydání. Každá verze územně plánovací dokumentace bude obsahovat papírovou podobu a el. podobu ve formátu PDF, textová část ve formátu .docx, na elektronickém nosiči (CD, DVD), finální dokumentace bude odevzdána rovněž ve formátu georeferencovaných rastrů a ve vektorových formátech topologicky čistých (tzn. bez nedotahů, přetahů, krátkých úseček apod.) ve formátech ESRI (.shp či .gdb) nebo standartních CAD formátech (.dwg, .dgn či .dxf).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky